...

Toggle navigation again to reinitialize Google Maps.

Terms and Conditions

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN SPACES ZUIDAS II B.V. Gevestigd aan de Herengracht 124-128, 1015 BT te Amsterdam Kantoorhoudend aan de Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN  te Amsterdam Versie 2012 – I

ARTIKEL 1. Definities

A.  Spaces Zuidas II B.V of Spaces. Spaces Zuidas II B.V. en/of een of meer van de al dan niet direct aan Spaces Zuidas II B.V. gelieerde rechtspersonen, vertegenwoordigd door daartoe bevoegde personen.

B.  De leverancier De wederpartij van Spaces.

C.  Partijen Spaces en de Leverancier.

D.  Goederen/diensten Zaken en/of diensten die door de leverancier worden geleverd aan Spaces.

E.  Schriftelijk In deze algemene inkoopvoorwaarden worden elektronisch dataverkeer en faxen gelijk gesteld aan schriftelijke stukken. Onder elektronisch dataverkeer wordt verstaan het berichtenverkeer per E-mail, Internet en ander elektronisch gegenereerde berichten uit het Spaces systeem.

F.  Offerte Het schriftelijke aanbod van de leverancier om tegen een bepaalde prijs een bepaalde hoeveelheid goederen en/of diensten te leveren.

G.  Order De opdracht tot levering c.q. het accepteren van de offerte van de leverancier door Spaces vindt altijd plaats door middel van een “Purchase Order Form”. De order leidt tot de overeenkomst, mits aangegaan door een daartoe bevoegd persoon van Spaces en door middel van een compleet ingevuld Purchase Order Form.

H.  Overeenkomst De schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Spaces en de leverancier, betreffende de levering van goederen en/of diensten.

I.   Purchase Order Form (POF) Het document dat dient om een inkooporder te plaatsen vanaf € 500,-. Het POF nummer dient in alle communicatie omtrent een bestelling en/of levering aangegeven te zijn.

J. Gedelegeerd Opdrachtgever Indien Spaces een externe Projectmanager gebruikt voor de begeleiding van een project, dan is deze Project manager geen gedelegeerd opdrachtgever namens Spaces, en heeft geen zelfstandige procuratie om overeenkomsten aan te gaan met leveranciers.

ARTIKEL 2. Toepasselijkheid

2.1  Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes en overeenkomsten, waarbij Spaces optreedt als koper c.q. verwerver van goederen en/of diensten.

2.2  Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

2.3  Algemene voorwaarden van de leverancier, onder welke benaming ook, zijn niet van toepassing, onafhankelijk van het moment dat hierop een beroep wordt gedaan

ARTIKEL 3. Totstandkoming van een overeenkomst

3.1 Op een offerteaanvraag van Spaces volgt een offerte van de leverancier. Deze offerte is kosteloos. Offertes zijn onvoorwaardelijk, tenzij anders vermeld in de offerte.

3.2  Indien een schriftelijke order volgt op een offerte van de leverancier, dan komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de order, ondertekend door een daartoe bevoegd persoon, door Spaces wordt verzonden.

3.3  In geval een overeenkomst, in tegenstelling tot het bepaalde in artikel 1 lid h, mondeling wordt aangegaan, wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort tot het moment dat de schriftelijke bevestiging van de order door Spaces wordt verzonden.

3.4  Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door Spaces ter beschikking gestelde of door haar goedgekeurde hulpmiddelen, zoals tekeningen, modellen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en dergelijke, maken deze deel uit van de overeenkomst.  ARTIKEL 4. Wijzigingen

4.1  Indien de overeenkomst is gebaseerd op een offerte c.q. een begroting, mogen stijgingen van loon- en materiaalkosten, belastingen en rechten – een en ander in de ruimste zin des woords – niet worden doorberekend, ook al worden de stijgingen van overheidswege toegestaan.

4.2  Spaces is bevoegd, in overleg met de leverancier, de omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren goederen en/of diensten te wijzigen. Wijzigingen (waaronder meerwerk) dienen schriftelijk te worden overeengekomen of, indien de wijzigingen mondeling zijn overeengekomen, schriftelijk te worden bevestigd door Spaces.

4.3  Indien een wijziging naar het oordeel van de leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of levertijd zal hij, alvorens aan de wijziging gevolg te geven Spaces hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch ten hoogste binnen acht dagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of de levertijd naar het oordeel van Spaces onredelijk zijn ten opzichte van de aard en de omvang van de wijziging heeft Spaces het recht de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de leverancier, tenzij dit gelet op de omstandigheden kennelijk onredelijk zou zijn. Een ontbinding op grond van dit lid geeft geen der partijen een recht op vergoeding van enigerlei schade.

4.4  De leverancier mag geen wijzigingen aanbrengen of uitvoeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Spaces.

ARTIKEL 5. Prijzen

De overeengekomen prijzen zijn vast en kunnen mitsdien niet aan herziening onderhevig zijn, luiden in Euro, exclusief omzetbelasting en zijn gebaseerd op de leveringsconditie “delivered duty paid” (D.D.P.) op de overeengekomen plaats van levering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 6. Levering

6.1  Levering geschiedt D.D.P. op de overeengekomen plaats van levering, stipt op het overeengekomen tijdstip, of binnen de overeengekomen termijn. Als en zodra de leverancier overschrijding van de overeengekomen levertijd verwacht, zal hij Spaces hierover schriftelijk informeren met een voorstel voor de te nemen maatregelen ter overbrugging. Het voorstaande laat onverlet het bepaalde in artikel 14 van deze voorwaarden.

6.2  De eigendom van de goederen gaat op Spaces over op het moment van levering, tenzij anders overeengekomen.

6.3 Indien de levering betrekking heeft op de levering van tekeningen, vergunningen en overige bescheiden dan kan Spaces De leverancier verzoeken tot het leveren van een duplicaat van deze tekeningen, vergunningen en overige bescheiden zonder daarvoor nogmaals te moeten betalen.

ARTIKEL 7. Facturering en betaling

7.1  De leverancier dient per (deel)levering een daarop betrekking hebbende factuur in te dienen. Het ordernummer dient duidelijk op de factuur te worden vermeld, alsook het Purchase Order Form nummer.

7.2  Indien de order niet is verstrekt op basis van een POF, offerte c.q. begroting, wordt op de rekening een nauwkeurige specificatie opgenomen van het aantal gewerkte uren met vermelding van uurloon, de gebruikte materialen en hoeveelheden, alsmede de datum van uitvoering.

7.3  Facturen die niet tijdig zijn ontvangen door Spaces; binnen 90 dagen na levering diensverlening,  zijn niet langer verschuldigd aan de leverancier en de leverancier doet in dat geval afstand van eventuele rechten tot invordering van de betreffende factu(u)r(en).

7.4  Betaling van de factuur vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, mits goedkeuring van de levering en de ontvangst van alle bijbehorende documentatie, inclusief POF nummer, in de Nederlandse taal (onder andere met betrekking tot onderhoud, bediening, veiligheid en sterilisatie, tekeningen, kwaliteits- en garantiecertificaten en veiligheidsbladen).

7.5  Spaces is gerechtigd de betaling (gedeeltelijk) op te schorten indien Spaces een tekortkoming in de diensten en/of goederen en/of de eventuele installatie/montage daarvan constateert, voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt.

7.6  Spaces is bevoegd, in geval van eventuele vooruitbetaling, naast of in plaats van eigendomsoverdracht, te verlangen dat de leverancier voor zijn rekening een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie doet afgeven door een voor Spaces acceptabele bankinstelling om de nakoming van zijn verplichtingen zeker te stellen.

7.7  Betaling door Spaces houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.

ARTIKEL 8. Kwaliteit

8.1  De leverancier staat er voor in dat de geleverde diensten en/of goederen en eventueel de installatie/montage daarvan beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, beschikken over de eigenschappen die zijn toegezegd, vrij zijn van gebreken, geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en voldoen aan de wettelijke vereisten en overige overheidsvoorschriften, waaronder mede verstaan Europese wet- en regelgeving, alsmede aan de hoogste eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen c.q. certificering, alle zoals deze gelden ten tijde van de levering.

8.2 Indien de goederen en/of diensten, niet blijken te voldoen aan het bepaalde in artikel 8.1 van deze voorwaarden, zal de leverancier voor zijn rekening de goederen en/of diensten ter keuze van Spaces op eerste aanzegging herstellen, vervangen, dan wel in geval van levering van diensten, de diensten alsnog naar behoren leveren, tenzij Spaces de voorkeur geeft aan ontbinding van de overeenkomst, overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van deze voorwaarden.

8.3 In spoedeisende gevallen en daarnaast indien na overleg met de leverancier redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de leverancier niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging kan of zal zorgdragen heeft Spaces het recht herstel of vervanging voor rekening van de leverancier zelf uit te voeren, of door derden uit te laten voeren, althans zelf ervoor zorg te dragen dat de diensten alsnog door een derde worden geleverd, voor rekening van de leverancier.

ARTIKEL 9. Orde, veiligheid en milieu

9.1 De leverancier en zijn personeel, evenals door de leverancier ingeschakelde derden, zijn gehouden wettelijke regels, waaronder veiligheids- gezondheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen. Ook bedrijfsvoorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid, arbeidsomstandigheden en milieu van Spaces dienen te worden opgevolgd.

9.2  Werkzaamheden die het milieu negatief kunnen belasten door emissies naar lucht, water of bodem dienen expliciet te worden aangemeld bij Spaces.

9.3  De leverancier dient actief een verminderde belasting van het milieu van zijn producten, verpakkingen, grond- en hulpstoffen na te streven.

ARTIKEL 10. Geheimhouding

De leverancier staat er voor in dat hijzelf, maar ook zijn personeel en personeel van door hem ingeschakelde bedrijven, alle bedrijfsinformatie, afkomstig van Spaces die op enigerlei wijze te zijner kennis is gekomen of gebracht, geheimhoudt tegenover derden. Behoudens in geval van een wettelijke verplichting daartoe, zal de leverancier geen informatie over de door hem aan Spaces geleverde goederen en/of diensten verstrekken aan derden, tenzij met schriftelijke toestemming van Spaces.

ARTIKEL 11. Industriële en intellectuele eigendom

11.1  De leverancier staat er voor in dat het gebruik, daaronder begrepen doorverkoop, van de door hem geleverde goederen en/of diensten, of van de door hem ten behoeve van Spaces gekochte of vervaardigde hulpmiddelen geen inbreuk zal opleveren op octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of enige andere rechten van derden.

11.2  De leverancier vrijwaart Spaces voor aanspraken, die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op de in het vorige lid bedoelde rechten en hij zal Spaces alle schade vergoeden die het gevolg is van enige inbreuk.

ARTIKEL 12. Overdracht rechten en verplichtingen

12.1  De leverancier zal de rechten en de verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spaces.

12.2  De leverancier zal de uitvoering van zijn verplichtingen uit de overeenkomst noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spaces.

12.3  Spaces heeft het recht aan de toestemming voorwaarden te verbinden.

12.4  Toestemming van Spaces, zoals hiervoor bedoeld, ontslaat de leverancier niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

ARTIKEL 13. Aansprakelijkheid

13.1  De leverancier is aansprakelijk voor alle schade, die tijdens de uitvoering van de overeenkomst door zijn personeel en/of door zaken, die hij onder zijn toezicht heeft en/of door zijn onderaannemers aan Spaces en/of aan derden wordt toegebracht, schade als gevolg van het niet of niet naar behoren uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden daaronder begrepen.

13.2  Voor de toepassing van dit artikel worden personeel van Spaces en overige bij Spaces werkzame personen als derden aangemerkt.

13.3 De leverancier zal Spaces tegen aanspraken van derden terzake de schade vrijwaren.  13.4  De leverancier zal voor een naar het oordeel van Spaces adequate verzekering van zijn aansprakelijkheid zorgdragen. In de te sluiten verzekering dient een zogenaamde “opzichtclausule” te zijn uitgesloten. Behoudens andersluidende bepaling in de uitnodiging om deel te nemen aan de inschrijving en/of in de overeenkomst dient de minimale dekking van de verzekering € 2.500.000 per gebeurtenis te zijn. De leverancier heeft de plicht om op eerste verzoek van Spaces inzage in de daartoe strekkende polis te geven alsmede het bewijs van premiebetaling te verschaffen.

13.5  Spaces is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van machines, gereedschappen en materialen van de leverancier en/of zijn onderaannemer of hun personeel.

ARTIKEL 14. Ontbinding van de overeenkomst

14.1  Indien de leverancier één of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, alsmede in geval van zijn faillissement of surséance van betaling en in geval van stillegging, liquidatie of overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van de leverancier, is hij van rechtswege in gebreke en heeft Spaces het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de leverancier en/of betalingsverplichtingen op te schorten en/of uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden op te dragen, zonder dat Spaces tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele aan Spaces verder toekomende rechten, daaronder begrepen het recht van Spaces op volledige schadevergoeding.

14.2  Alle vorderingen, die Spaces in de in het eerste lid genoemde gevallen op de leverancier mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

14.3  Indien de leverancier zich beroept op niet toerekenbare tekortkoming, heeft Spaces het recht de overeenkomst te beëindigen overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.

ARTIKEL 15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Spaces partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

15.2 De rechter in de vestigingsplaats van Spaces is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Spaces het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

15.3  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 16. Vindplaats en wijziging voorwaarden

16.1  Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossier nummer 55760465.

16.2 Spaces behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

16.3  Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Spaces.

16.4  De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

AANVULLENDE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP HET VERRICHTEN VAN ENKELE DIENSTEN, EN/OF HET AANNEMEN VAN WERK (WAARONDER ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN).

ARTIKEL 17. Toepasselijkheid

17.1  Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes en overeenkomsten waarbij Spaces als opdrachtgever optreedt bij het doen verrichten van diensten en/of het aannemen van werk (waaronder doch niet uitsluitend onderhoudswerkzaamheden) door de leverancier.

17.2  Naast deze aanvullende voorwaarden zijn de algemene inkoopvoorwaarden van toepassing, tenzij hiervan in de aanvullende voorwaarden uitdrukkelijk of door de aard der artikelen wordt afgeweken.

17.3  Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt onder personeel van de leverancier mede verstaan het personeel van bedrijven die door de leverancier bij uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

ARTIKEL 18. Onderaannemer of derden

18.1  Indien tijdens of na de door de leverancier verrichte werkzaamheden werk door derden moet worden uitgevoerd, zal de leverancier zo spoedig mogelijk Spaces informeren.

18.2  Het inschakelen van onderaannemers of derden door de leverancier voor bij het doen verrichten van diensten en/of het aannemen van werk is niet toegestaan, tenzij door Spaces hiervoor schriftelijk ontheffing is verleend. De leverancier blijft jegens Spaces voor het deel dat door de onderaannemer wordt uitgevoerd aansprakelijk.

18.3  De leverancier staat is voor een goede uitvoering van de werkzaamheden/diensten, ook het deel dat door de onderaannemer wordt uitgevoerd.

ARTIKEL 19. Aanvang/uitvoering werkzaamheden

19.1  Indien de order is verstrekt op basis van een door de leverancier uitgebrachte offerte c.q. begroting, zal de leverancier Spaces of zijn vertegenwoordiger tijdig van de aanvang van de werkzaamheden in kennis stellen.

19.2  De leverancier verbindt zich de opgedragen werkzaamheden binnen 15 werkdagen voor “regie werkzaamheden” en voor offertewerkzaamheden” binnen 40 werkdagen na datum uit te voeren, tenzij Spaces en de leverancier anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 20. Eigendom en risico

De eigendom en het risico van de goederen gaat over op Spaces nadat deze bedrijfsklaar zijn opgeleverd door de leverancier en door Spaces zijn goedgekeurd.

ARTIKEL 21. Personeel, equipement en materialen

21.1  Door de leverancier bij uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld personeel zal voldoen aan door Spaces gestelde bijzondere eisen en voorts aan de algemene eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid.

21.2  Indien naar het oordeel van Spaces sprake is van onvoldoende gekwalificeerd personeel is Spaces bevoegd om de verwijdering van dit personeel te gelasten en is de leverancier verplicht tot onverwijlde vervanging, met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

21.3  Spaces heeft de bevoegdheid tot inspectie en keuring van alle door de leverancier bij uitvoering van de overeenkomst te gebruiken materialen en equipement en tot identificatie van personeel dat door de leverancier bij uitvoering van de overeenkomst wordt betrokken.

21.4  Voor zover van toepassing behoort de leverancier alle maten in het werk te controleren.

ARTIKEL 22. Terrein, gebouwen en huurders van Spaces

22.1  De leverancier dient zich, voordat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang wordt gemaakt, op de hoogte te stellen van de omstandigheden op het terrein en in de gebouwen van Spaces waar de werkzaamheden moeten worden verricht, die uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden.

22.2  De leverancier draagt er zorg voor dat zijn aanwezigheid en de aanwezigheid van zijn personeel op het terrein en in de gebouwen van Spaces geen belemmering vormen voor de ongestoorde voortgang van de werkzaamheden van Spaces, haar huurders en derden.

22.3  Indien uit de order blijkt dat werkzaamheden aan of in het gehuurde onroerend goed moeten worden uitgevoerd, verplicht de leverancier zich tijdig voor de uitvoering van de werkzaamheden met huurder hierover een afspraak te maken.

22.4  Kosten van vertraging in de uitvoering van de overeenkomst veroorzaakt door omstandigheden, zoals hiervoor bedoeld zijn voor rekening en risico van de leverancier.

ARTIKEL 23. Werkzaamheden op het terrein/in de gebouwen van Spaces

23.1  De leverancier is in beginsel projectverantwoordelijk.

23.2  Werkzaamheden die op locatie van Spaces worden uitgevoerd, vinden plaats onder verantwoordelijkheid, leiding en toezicht van de leverancier, tenzij anders is overeengekomen.

23.3  In voorkomende gevallen, zal de leverancier Spaces adviseren over de wettelijke verplichtingen die gelden ten aanzien van veiligheid, gezondheid, milieu en arbeidsomstandigheden voor de werkzaamheden die door Spaces aan de leverancier zijn opgedragen.

23.4  De leverancier zal ervoor zorg dragen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd met inachtneming van de wettelijke verplichtingen ten aanzien van veiligheid en arbeidsomstandigheden. Daartoe zal de leverancier voorafgaande aan de werkzaamheden de veiligheid van de werkomgeving inspecteren. Indien de leverancier van oordeel is dat de werkzaamheden niet veilig kunnen worden verricht, zal zij dit voorafgaand aan de werkzaamheden aan Spaces melden. Spaces en de leverancier zullen alsdan in overleg treden over de voorwaarden waaronder een veilige werkomgeving kan worden gecreëerd.

23.5  Buitenschilder werkzaamheden mogen alleen in de periode tussen 1 april en 1 oktober onder gunstige weersomstandigheden worden uitgevoerd.

23.6  De leverancier vrijwaart Spaces voor aanspraken van derden in dit kader.

ARTIKEL 24. Brandgevaarlijke werkzaamheden

24.1  De leverancier is verplicht om bij het verrichten van werkzaamheden met open vuur – zoals lassen, snijden, vlamsolderen, verfafbranden, dakbedekken en dergelijke – ten behoeve van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden de volgende maatregelen te nemen: a.  Genoemde werkzaamheden mogen uitsluitend worden verricht door c.q. onder toezicht van verantwoordelijk personeel van de leverancier. b.  Brandbare stoffen, behalve waarmee of waaraan de werkzaamheden plaatsvinden, moeten tot op een veilige afstand verwijderd en/of beschermd worden. c. Een medewerker van de leverancier, althans een door de leverancier ingeschakelde derde, die bekend is met de werking van brandblusmiddelen, moet aanwezig zijn met adequate brandblusmiddelen.

24.2  Indien in geval van brandschade blijkt, dat in de onmiddellijke omgeving van de plaats waar de brand is uitgebroken, werkzaamheden als hierboven omschreven zijn uitgevoerd, behoort de leverancier aan te tonen dat genoemde voorzorgsmaatregelen zijn getroffen.

24.3  Ten behoeve van de in dit artikel genoemde werkzaamheden behoort de leverancier in het bezit te zijn van een ondertekende vergunning “Brandgevaarlijke Werkzaamheden” volgens model van het Technisch Bureau ter Bevordering van Schadepreventie (VIP).

ARTIKEL 25. Hoofdstuk VI Invorderingswet 1990

25.1  Indien en voor zover Hoofdstuk VI Invorderingswet 1990 van toepassing is op (een deel van) enige opdracht, is Spaces gerechtigd het loonheffingenbestanddeel van elke factuur rechtstreeks op een G-rekening van de leverancier dan wel aan de belastingdienst over te maken, onder vermelding van het door de leverancier op te geven kenmerk.

25.2  Indien en voor zover de leverancier wordt aangesproken op grond van artikel 35 en/of 36 Invorderingswet 1990 dan wel artikel 60 Wet financiering sociale verzekeringen, heeft de leverancier geen verhaal mogelijkheden op Spaces ex artikel 55 Invorderingswet.

25.3  De leverancier is gehouden alle relevante informatie/gegevens aan Spaces te verstrekken. Deze informatie behelst in ieder geval, doch zeker niet limitatief: –  Meest recente originele bewijs van betalingsgedrag van de Belastingdienst –  G-rekeningovereenkomst –  Meeste recente en originele Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel Bij de leverancier dienen van de door de leverancier bij uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld personeel, in ieder geval de volgende documenten, doch niet limitatief, aanwezig te zijn: –  Kopie geldig legitimatiebewijs; –  Sofi-nummer

25.4  De leverancier vrijwaart Spaces tegen alle aanspraken die door de belastingdienst terzake worden gemaakt alsmede tegen eventuele verhaalsaanspraken van derden. De leverancier zal bij eventuele (nimmer zonder toestemming van Spaces) ingeschakelde derden de onderhavige bepaling in de desbetreffende overeenkomst opnemen en de derde verplichten dezelfde bepaling in door hem te sluiten overeenkomsten op te nemen.