Warunki korzystania z witryn.

Używanie i przeglądanie tej witryny (zwanej dalej „Witryną”) lub innych witryn (zwanych dalej „Witrynami grupy”) należących do grupy IWG PLC (zwanej dalej „Grupą”) oznacza, że użytkownik zapoznał się z niniejszymi warunkami oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami, akceptuje je i zobowiązuje się ich przestrzegać. W razie odrzucenia niniejszych Warunków zabrania się korzystania z Witryny. Niniejsze Warunki mogą zostać zmienione w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, dlatego zaleca się okresowe odwiedzanie tej strony i zapoznanie z jej treścią. Korzystając z tej Witryny po opublikowaniu jakichkolwiek zmian, użytkownik akceptuje te zmiany, niezależnie od tego, czy faktycznie się z nimi zapoznał.

 

Prywatność

Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności oraz Zasadami dotyczącymi plików cookie, które stosuje się również do odwiedzin tej Witryny.

 

Zawartość Witryny

Wszystkie materiały, w tym obrazy, informacje, dane, ilustracje, projekty, ikony, fotografie, wideoklipy, tekst, oprogramowanie, grafika, skrypty, znaki i inne materiały dostępne w Witrynie (zwane łącznie „Treściami”) należą wyłącznie (bezpośrednio lub pośrednio) do Grupy lub jej dostawców treści. Treści są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, znakami usług i innymi prawami ochrony własności lub własności intelektualnej przysługującymi Grupie. Grupa zastrzega wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszych Warunkach.

 

Wszelkie znaki, loga i projekty pojawiające się w którejkolwiek Witrynie grupy są wyłącznymi znakami towarowymi i usługowymi (bezpośrednio lub pośrednio) Grupy. Użytkownikowi nie są udzielane ani przekazywane żadne licencje ani prawa do tych znaków, log i projektów, ani inne prawa własności Grupy.

 

Wszystkie pozostałe znaki towarowe i usługowe umieszczone w dowolnej z Witryn Grupy stanowią własność odpowiednich podmiotów.

 

Używanie Witryny i ograniczenia

Użytkownik może korzystać z Witryny i zawartych w niej Treści wyłącznie w celach prywatnych i niekomercyjnych. Surowo zabrania się korzystania z Witryny i zawartych w niej Treści w innych celach, w tym między innymi również ich modyfikacji, przeniesienia, usunięcia, transmisji, publikacji, dystrybucji, odpłatnego udostępniania, wysyłania, zamieszczania, redystrybucji, podnajmowania, sprzedaży, powielania, ponownej publikacji oraz innego rozpowszechniania bez wyraźnej pisemnej zgody Grupy lub właściciela. Zabrania się wykorzystywania techniki ramek do przedstawienia znaków towarowych lub innych logo Grupy oraz stosowania metatagów lub innego ukrytego tekstu bez uprzedniej pisemnej zgody Grupy Regus. Zabrania się umieszczania łączy do Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody Grupy Regus. Wyraźnie zabrania się stosowania robotów, programów automatycznego zapisu i innych podobnych narzędzi służących do gromadzenia i ekstrakcji danych.

 

Użytkownik może przeglądać i drukować kopię Treści zawartych w Witrynie, a także zapisywać na dysku twardym Treści przeznaczone do pobrania wyłącznie do użytku osobistego. Nie może jednak w żaden sposób zmieniać tych Treści, w tym między innymi usuwać ani modyfikować oznaczeń praw autorskich lub innych oznaczeń własności. Skopiowanie lub zapisanie Treści na dysku twardym użytkownika nie oznacza przeniesienia na niego praw, tytułu i udziałów do tych Treści. Informacje zawarte w Witrynie są bezpłatne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości użytkowników. Nie oznaczają one istnienia związku w działalności gospodarczej lub związku świadczenia usług między użytkownikiem a Grupą.

 

Zachowanie online

Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Witryny wyłącznie w sposób uprawniony. Zabrania się ogłaszania w Witrynie lub przekazywania do niej lub za jej pośrednictwem materiałów nielegalnych, szkodliwych, grożących, obelżywych, napastliwych, oszczerczych, wulgarnych, obscenicznych, bluźnierczych, nienawistnych i innych mogących skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Grupa może ujawnić wszelkie treści i korespondencję elektroniczną (w tym również profil użytkownika, adres poczty elektronicznej i inne dane): (1) w związku z wymogami prawa właściwego, przepisów

lub na żądanie władz; (2) jeśli jest to wymagane lub właściwe w celu zapewnienia funkcjonowania Witryny; lub (3) w celu ochrony praw lub własności Grupy, jej spółek zależnych i użytkownika.

 

Dokładność informacji

Grupa dokłada wszelkich uzasadnionych starań, by przekazywać prawdziwe i aktualne informacje, ale nie gwarantuje, że informacje zawarte w Witrynie są dokładne, pełne, wiarygodne, aktualne lub wolne od błędów, jak również że Witryna nie zawiera wirusów. Grupa Regus nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub braki w Witrynie. Grupa Regus może dokonywać zmian Treści, udoskonalać Witrynę i usuwać występujące w niej błędy lub pominięcia w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, ale nie jest do tego zobowiązana. Grupa Regus zobowiązuje się podejmować starania mające na celu terminową aktualizację informacji, nie odpowiada jednak za występujące nieścisłości. Użytkownik korzysta z informacji dostępnych w Witrynie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Grupa nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, utracone zyski ani inne straty i szkody wynikające z korzystania z Witryny.

 

Łącza do witryn zewnętrznych

Dostępne w Witrynie łącza mogą prowadzić do serwisów lub witryn, które nie są kontrolowane ani tworzone przez Grupę. Grupa Regus zamieszcza te łącza do wiadomości użytkowników i dla ich wygody. Zamieszczenie łączy nie oznacza aprobaty ani popierania tych witryn lub serwisów. Grupa Regus nie ponosi odpowiedzialności za inne witryny i serwisy. Użytkownik korzysta z witryn i serwisów, do których prowadzą łącza znajdujące się w Witrynie, wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 

Wyłączenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

NINIEJSZA WITRYNA I ZAWARTE W NIEJ TREŚCI SĄ UDOSTĘPNIANE PRZEZ GRUPĘ „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, BEZ JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I DOROZUMIANYCH. GRUPA WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE WYRAŹNIE OKREŚLONE I DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM DOROZUMIANE GWARANCJE DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI OGÓLNEJ I DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. W ŻADNYM WYPADKU GRUPA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC JAKICHKOLWIEK INNYCH OSÓB ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, MORALNE, PRZYPADKOWE, WYRÓWNAWCZE, SZCZEGÓLNE, WTÓRNE LUB INNE SZKODY, UTRATĘ DANYCH, DOCHODÓW LUB ZYSKÓW, UTRATĘ LUB ZNISZCZENIE WŁASNOŚCI, PRZERWĘ W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, A TAKŻE UTRATĘ PROGRAMÓW LUB DANYCH, WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ WITRYNĄ INTERNETOWĄ, JAKIMIKOLWIEK WITRYNAMI LUB SERWISAMI, DO KTÓRYCH PROWADZĄ ŁĄCZA DOSTĘPNE W WITRYNIE, ANI ZA ICH KOPIOWANIE, WYŚWIETLANIE LUB WYKORZYSTANIE, BEZ WZGLĘDU NA ZASADY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPARTE JEST ROSZCZENIE, NAWET W PRZYPADKU, GDY GRUPA REGUS ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKICH SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z BŁĘDU, BRAKU DZIAŁANIA, WIRUSA, OPÓŹNIENIA LUB PRZERWY W DZIAŁANIU LUB ŚWIADCZENIU USŁUG NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY. GRUPA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB POWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z WITRYN INTERNETOWYCH LUB ZAWARTYCH W NICH TREŚCI NALEŻĄCYCH DO OSÓB TRZECICH, DO KTÓRYCH PROWADZĄ ŁĄCZA W NINIEJSZEJ WITRYNIE, A TAKŻE ZA SPOSÓB KORZYSTANIA Z WITRYNY PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB KORZYSTANIA PRZEZ NIEGO ZE SPRZĘTU LUB OPROGRAMOWANIA W ZWIĄZKU Z WITRYNĄ.

 

Niektóre systemy prawne nie zezwalają na ograniczanie gwarancji dorozumianych albo wyłączanie lub ograniczanie odpowiedzialności z tytułu pewnych rodzajów szkód. W przypadku gdy prawa te przysługują użytkownikowi niektóre lub wszystkie z powyższych wyłączeń, wykluczeń lub ograniczeń mogą nie mieć zastosowania. W takim przypadku odpowiedzialność jest ograniczona w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

 

Zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami

Użytkownik zgadza się chronić i zabezpieczyć Grupę przed wszelkimi roszczeniami, pozwami, żądaniami, stratami i szkodami (w tym kosztami obsługi prawnej i wydatkami na honoraria prawników) wynikającymi z naruszenia lub związanymi z naruszeniem przez użytkownika niniejszych Warunków, korzystaniem z niniejszej Witryny lub naruszeniem jakichkolwiek praw osób trzecich.

 

Środki przysługujące w związku z naruszeniami

W przypadku naruszenia niniejszych Warunków przez użytkownika Grupa zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszelkich środków przysługujących jej na mocy prawa pisanego i zasad słuszności, w tym między innymi zablokowania dostępu do Witryny z określonego adresu IP.

 

Opinie użytkowników i inne sugestie

Wszelkie opinie, pomysły i inne sugestie przekazywane przez użytkownika za pośrednictwem Witryny są uważane za materiały niepoufne i niezastrzeżone, w związku z czym Grupa może je ujawnić lub wykorzystać w dowolnym celu bez obowiązku wynagrodzenia ich autorów. Wszelkie dane osobowe przekazywane Grupie podlegają Zasadom ochrony poufności danych.

 

Prawa właściwe

Niniejsza Witryna i zawarte w niej Treści są udostępniane wyłącznie w celu promowania usług Grupy. Grupa prowadzi i obsługuje Witrynę z biura zlokalizowanego w Szwajcarii. Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać praw obowiązujących w miejscu, z którego uzyskiwany jest dostęp do Witryny. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z niniejszej Witryny lub zawartych w niej informacji w sposób naruszający te prawa. Niniejsze Warunki i korzystanie z Witryny podlegają szwajcarskim przepisom prawa materialnego z wyłączeniem szwajcarskich norm kolizyjnych i traktatów międzynarodowych, w szczególności Konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980 r. Niemożność wyegzekwowania przez Grupę Regus praw przysługujących na mocy niniejszych Warunków nie oznacza rezygnacji z ich postanowień.

 

Rozstrzyganie sporów

Zgodnie z poniższą klauzulą wszelkie roszczenia lub spory związane z niniejszymi Warunkami lub niniejszą Witryną będą rozstrzygane w drodze arbitrażu. Decyzja sądu arbitrażowego jest wiążąca dla obu stron. W jak najszerszym zakresie dopuszczanym przez prawo właściwe arbitraż nie może nigdy łączyć się z arbitrażem w sporach z innymi podmiotami podlegającymi niniejszym Warunkom, niezależnie od tego, czy sporów tych dotyczy zbiorowe postępowanie arbitrażowe, czy też nie.

 

Dotyczy wyłącznie Stanów Zjednoczonych: Wszelkie roszczenia lub spory związane z niniejszymi Warunkami lub niniejszą Witryną (oprócz zabezpieczenia roszczenia ze strony Grupy) na terenie Stanów Zjednoczonych będą rozstrzygane w drodze arbitrażu zgodnie z obowiązującymi w danym czasie przepisami Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego. Miejscem sądu arbitrażowego jest Dallas w stanie Teksas. Decyzja sądu arbitrażowego jest wiążąca dla obu stron. W jak najszerszym zakresie dopuszczanym przez prawo właściwe arbitraż nie może nigdy łączyć się z arbitrażem w sporach z innymi podmiotami podlegającymi niniejszym Warunkom, niezależnie od tego, czy sporów tych dotyczy zbiorowe postępowanie arbitrażowe, czy też nie.

 

Postanowienia różne

W razie ustalenia nieważności lub niewykonalności jednego z zapisów niniejszych Warunków ustalenie to nie dotyczy pozostałych zapisów. Niezależnie od wszelkich statutów lub praw temu przeczących, dowolne roszczenia lub pozwy związane z Witryną lub niniejszymi Warunkami bądź ich dotyczące należy zgłaszać w terminie 1 (słownie: jednego) roku po wystąpieniu ich przyczyny. W przeciwnym razie roszczenia lub pozwy zostaną na zawsze wykluczone. Tytuły części w niniejszych Warunkach mają jedynie charakter informacyjny.

 

Kontakt

Wszelkie pytania na temat niniejszej Witryny należy wysyłać na adres webmaster@spacesworks.com.

 

Szczegółowe informacje dotyczące własności Witryny

Niniejsza Witryna jest własnością spółki Pathway IP II GmbH (będącej członkiem Grupy) i zawarte w niej treści są określane wyłącznie przez spółkę Pathway IP II GmbH. Pathway IP II GmbH jest spółką prawa szwajcarskiego zarejestrowaną pod numerem CHE-269.357.217 z siedzibą pod adresem Dammstrasse 19, CH-6300, Zug, Szwajcaria.