Polityka prywatności

WPROWADZENIE
Zobowiązujemy się chronić prywatność i dbać o bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika, które przetwarzamy i kontrolujemy. Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje o naszych praktykach w zakresie ochrony prywatności w związku z naszymi kontaktami online, przez telefon i podczas odwiedzin w naszych centrach, w których zainstalowaliśmy telewizję przemysłową.

Użytkownik powinien przeczytać uważnie niniejszą Politykę prywatności i od czasu do czasu ponownie zaglądać na tę stronę, aby sprawdzić, czy nie wprowadzono do niej zmian. (Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności w dowolnym czasie poprzez umieszczanie zmodyfikowanych postanowień na tej stronie. Wszelkie zmienione postanowienia automatycznie wchodzą w życie z dniem określonym w opublikowanej Polityce prywatności, chyba że określono inaczej).

 

WITRYNY, KTÓRYCH DOTYCZY NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich naszych witryn internetowych i domen, w tym wszystkich witryn regionalnych i krajowych (nazywanych łącznie „Witrynami internetowymi”). Witryny internetowe mogą zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich dla wygody użytkownika i do jego wiadomości. Korzystając z tych łączy, użytkownik opuszcza Witryny internetowe. Nie mamy kontroli nad tymi witrynami ani nad ich zasadami ochrony prywatności, które mogą różnić się od naszych zasad w tym zakresie. Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy żadnych danych osobowych, które użytkownik zdecyduje się przekazać niezwiązanym z nami osobom trzecim. Nie monitorujemy ani nie kontrolujemy informacji gromadzonych przez takie witryny jakichkolwiek osób trzecich ani stosowanych przez nie zasad ochrony prywatności. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki stosowane przez te osoby trzecie ani za zawartość ich witryn.

 

RODZAJE GROMADZONYCH I UŻYWANYCH PRZEZ NAS INFORMACJI
Pojęcia „informacje osobowe” lub „dane osobowe” oznaczają w niniejszej Polityce informacje o możliwej do zidentyfikowania osobie, która jest objęta ochroną w kraju prawa właściwego, w którym przebywa użytkownik. W niektórych porządkach prawnych pojęcia „informacje osobowe” lub „dane osobowe” nie obejmują służbowych danych kontaktowych.

Witryny internetowe gromadzą informacje różnymi sposobami i w różnych celach, które wyszczególniono poniżej. Użytkownik, który rejestruje się w jakiejkolwiek z naszych Witryn internetowych w celu otrzymywania od nas aktualizacji, zarządzania swoim kontem i/lub korzystania z portalu samoobsługowego, zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych (imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, unikalnej nazwy użytkownika i hasła). Korzystamy z tych informacji zgodnie z naszym uzasadnionym interesem biznesowym, polegającym na świadczeniu użytkownikowi usług i/lub kontaktowaniu się z nim w sprawie oferowanych w naszej witrynie usług, w stosunku do których użytkownik wyraził zainteresowanie.

Witryny internetowe gromadzą automatycznie informacje techniczne o odwiedzinach użytkownika (takie jak typ przeglądarki, dostawca usług internetowych, typ platformy, adresy protokołu internetowego (IP), strony odsyłające/wyjścia, system operacyjny, oznaczenie daty/czasu). Zbieramy te informacje do celów raportowych na temat Witryn internetowych w zakresie analizy trendów, diagnozowania problemów z naszym serwerem, administrowania Witrynami internetowymi, śledzenia zachowań użytkowników i sposobu korzystania z Witryn internetowych oraz do gromadzenia szeroko pojętych danych demograficznych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć poniżej w części „Pliki cookie i inne znaczniki cyfrowe”.

Użytkownik może również podać dane demograficzne (takie jak rodzaj prowadzonej działalności, jej rozmiar, lokalizacja itp.). Danych demograficznych używamy, aby zrozumieć potrzeby i zainteresowania użytkownika oraz lepiej dostosować zawartość naszej witryny do jego potrzeb. Informacje są używane przez grupę, aby przetwarzać zamówienia użytkownika, umożliwić mu uczestnictwo w akcjach promocyjnych (zależnych od preferencji marketingowych użytkownika) oraz świadczyć usługi na rzecz użytkownika.

Rozmawiając z nami przez telefon, użytkownik może przekazywać nam swoje dane osobowe podczas rozmowy. Takie rozmowy mogą być rejestrowane w celach szkoleniowych i z myślą o poprawie jakości. Na początku rozmowy poinformujemy użytkownika o jej ewentualnym nagrywaniu, umożliwiając zakończenie rozmowy, jeśli użytkownik nie chce, aby połączenie było nagrywane.

Jeśli użytkownik odwiedza centra, w których zainstalowaliśmy telewizję przemysłową, możemy zapisać nagrania z jego udziałem w naszym systemie monitoringu.

 

CO ROBIMY ZE ZGROMADZONYMI INFORMACJAMI
Użytkownik może za pośrednictwem Witryn internetowych zamawiać produkty lub usługi, żądać informacji bądź zapisać się do subskrypcji materiałów marketingowych lub pomocniczych. Aby zakupić od nas produkt lub usługę, użytkownik podaje nam określone informacje, które zostaną użyte na potrzeby realizacji umowy. Użytkownik będzie zobowiązany do podania danych kontaktowych (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail i adres wysyłki) oraz danych finansowych (takich jak numer karty kredytowej, adres rozliczeniowy i data ważności). Gromadzonych przez nas danych finansowych, które uzyskaliśmy od użytkownika, używamy wyłącznie do wystawiania użytkownikowi rachunków za zakupione produkty i usługi.

Jeżeli zbieramy od użytkownika informacje dotyczące karty kredytowej, używamy ich wyłącznie do przetwarzania płatności i ochrony przed oszustwami finansowymi. Grupa nie używa informacji dotyczących karty kredytowej i innych tego typu wrażliwych danych osobowych do żadnego innego celu bez wyraźnej zgody użytkownika. Nie przechowujemy informacji dotyczących karty kredytowej użytkownika po przetworzeniu płatności, chyba że użytkownik udzieli zgody na przechowywanie takich informacji na potrzeby zakupów w przyszłości.

Przepisy obowiązującego prawa mogą nakładać na nas obowiązek udostępnienia informacji osobom trzecim. Możemy na przykład być zobowiązani do ujawnienia informacji na mocy postanowienia sądu, wezwania lub nakazu sądowego. Ponadto na mocy przepisów obowiązującego prawa możemy dobrowolnie przekazywać informacje ułatwiające prowadzenie dochodzenia lub gdy ich ujawnienie jest konieczne do ochrony naszych systemów, naszej działalności lub praw innych osób.

Danych kontaktowych możemy używać również do wysyłania użytkownikowi informacji o innych produktach lub usługach grupy, takich jak sale konferencyjne, biura wirtualne, zarządzanie kryzysowe miejscem pracy, biura, przestrzenie współdzielone i członkostwa, zgodnie ze zgodą otrzymaną od użytkownika stosownie do obowiązującego prawa. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać tych materiałów promocyjnych na bieżąco, może nas poinformować o swoich preferencjach (patrz sekcja poniżej: Możliwości wyboru użytkownika i rezygnacja).

 

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA
Gdy użytkownik dokona rejestracji, wyślemy do niego powitalną wiadomość e-mail, aby zweryfikować nazwę użytkownika i hasło. Będziemy również udzielać odpowiedzi na pytania użytkownika, świadczyć usługi, których zażąda użytkownik oraz zarządzać jego kontem. Będziemy kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu i dołożymy wszelkich starań, aby respektować preferencje użytkownika w tym zakresie.

Zgodnie z preferencjami marketingowymi, które przekaże nam użytkownik, będziemy mu również przesyłać informacje o nowych produktach, usługach, szczególnych okazjach, promocjach oraz informacje ogólne. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać takich informacji, może zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail w przyszłości (patrz sekcja poniżej: Możliwości wyboru użytkownika i rezygnacja).

Jeżeli użytkownik poprosi o subskrypcję naszych biuletynów, użyjemy jego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, aby je do niego wysyłać. Użytkownik może zapisać się do tych biuletynów, kontaktując się z nami lub za pośrednictwem strony rejestracji. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji (patrz sekcja poniżej: Możliwości wyboru użytkownika i rezygnacja). W razie potrzeby będziemy wysyłać użytkownikowi powiadomienia związane z usługami, ale niemające charakteru promocyjnego. Jeżeli użytkownik nie chce ich otrzymywać, może dezaktywować konto za pośrednictwem tej Witryny internetowej.

Proszę pamiętać, że nie przekazujemy adresu e-mail użytkownika naszym partnerom biznesowym. Możemy jednak wysyłać użytkownikowi oferty naszych partnerów biznesowych — więcej szczegółów można znaleźć w części „Rodzaje gromadzonych i używanych przez nas informacji”. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas ofert pocztą elektroniczną w sposób opisany poniżej.

 

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI I ICH PRZEKAZYWANIE W WYMIARZE TRANSGRANICZNYM

Podejmujemy współpracę z zewnętrznymi usługodawcami lub dostawcami, którzy dostarczają opisane powyżej pełnowartościowe produkty, usługi i rozwiązania dla klientów. W ramach tej współpracy możemy udostępniać tym podmiotom zewnętrznym dane osobowe użytkownika, aby umożliwić im dostarczanie zamówionych przez użytkownika produktów, usług i rozwiązań. Ponadto możemy udostępniać dane osobowe użytkownika innym członkom naszej Grupy na potrzeby konsolidacji i przechowywania danych, uproszczonego zarządzania informacjami o klientach, sprawozdawczości, dostarczania pełnowartościowych produktów, usług i rozwiązań, a także na potrzeby innych zastosowań wewnętrznych (które mogą obejmować przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy i Kanadę — do Stanów Zjednoczonnych i innych krajów).

Przekazujemy dane osobowe użytkownika w ten sposób wyłącznie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

 

PLIKI COOKIE I INNE ZNACZNIKI CYFROWE
Informacje gromadzimy automatycznie, korzystając z pików cookie i innych znaczników cyfrowych. Pliki cookie i znaczniki cyfrowe to małe pliki komputerowe, które mogą być przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika lub wbudowane w strony naszych witryn internetowych, umożliwiając nam identyfikację użytkownika i śledzenie jego wizyt w Witrynie internetowej. Na przykład gdy użytkownik rezerwuje powierzchnię biurową, korzystamy z pików cookie podczas procesu realizacji płatności, aby śledzić przebieg zamówienia na każdym jego etapie. Możemy korzystać z usług osób trzecich, które w naszym imieniu mogą gromadzić i przetwarzać informacje osobowe za pośrednictwem plików cookie i innych znaczników cyfrowych. Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookie na swoim komputerze, zmieniając ustawienia w menu preferencji lub opcji w przeglądarce użytkownika. Jeżeli użytkownik postanowi wyłączyć obsługę cookie, dostęp do niektórych obszarów Witryny internetowej może być niemożliwy.

 

PRYWATNOŚĆ DZIECI
Jesteśmy zaangażowani w ochronę prywatności dzieci; zachęcamy rodziców oraz opiekunów do aktywnego monitorowania ich aktywności i zainteresowań w Internecie. Nie gromadzimy świadomie informacji od dzieci w wieku poniżej 13 lat, a nasze witryny internetowe nie są skierowane do dzieci, które nie osiągnęły tego wieku.

 

MOŻLIWOŚCI WYBORU UŻYTKOWNIKA I REZYGNACJA
Użytkownik ma możliwość otrzymywania różnych informacji, które uzupełniają nasze produkty i usługi. Użytkownik może zapisać się do subskrypcji określonych informacji o produktach i usługach oraz materiałów marketingowych dotyczących całej grupy. Takie materiały mogą obejmować informacje o nowych produktach, oferty specjalne lub zaproszenia do udziału w badaniu rynku. Jeżeli użytkownik nie chce już otrzymywać naszych biuletynów i/lub materiałów promocyjnych, może zrezygnować z ich subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym biuletynie lub materiale promocyjnym, a także kontaktując się z nami pod adresem crm.suppressions@spacesworks.com

 

DOSTĘP DO INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU ORAZ ICH POPRAWNOŚĆ I INNE PRAWA
W niektórych jurysdykcjach, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i krajach EOG, w niektórych sytuacjach użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do dostępu; prawo do sprostowania; prawo do usunięcia; prawo do ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych i prawo do odmowy przetwarzania danych. Prawa te mogą podlegać ograniczeniom, na przykład jeśli spełnienie prośby użytkownika spowodowałoby ujawnienie danych osobowych innej osoby lub naruszyłoby prawa prywatności innych osób, lub jeśli użytkownik poprosi nas o skasowanie danych, które mamy obowiązek przechowywać lub ich przechowywanie jest w naszym żywotnym, uzasadnionym interesie. Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, należy skontaktować się z nami, pisząc na adres gdpr@spacesworks.com. Jeżeli wątpliwości użytkownika pozostaną nierozstrzygnięte, ma on prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych, właściwego dla miejsca zamieszkania lub pracy użytkownika lub dla miejsca, w którym zdaniem użytkownika doszło do naruszenia zasad ochrony danych.

 

BEZPIECZNE PRZECHOWYWANIE INFORMACJI
Nie gwarantujemy bezpieczeństwa naszych serwerów, ani nie możemy zagwarantować, że informacje przekazywane przez użytkownika za pośrednictwem Witryny internetowej nie zostaną przejęte podczas ich przekazywania przez Internet. Postępujemy zgodnie z powszechnie znanymi w branży normami technicznymi, aby chronić przesyłane nam dane osobowe, zarówno podczas ich przekazywania, jak i po ich otrzymaniu. Gdy użytkownik wprowadza dane wrażliwe (takie jak informacje dotyczące karty kredytowej) w naszym formularzu rejestracji lub formularzach zamówienia, szyfrujemy te dane przy użyciu technologii SSL (Secure Socket Layer). Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych lub za zgodą użytkownika trwa do chwili, aż użytkownik poprosi nas o zaprzestanie wykonywania tej czynności i po kilku chwilach od przesłania prośby (aby umożliwić nam wdrożenie prośby). Ponadto przechowujemy informacje o prośbie użytkownika o niewysyłanie materiałów z zakresu marketingu bezpośredniego lub nieprzetwarzanie danych bez ograniczeń czasowych, abyśmy mogli uwzględnić życzenia użytkownika w przyszłości. W przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe w związku z realizacją umowy lub usługi bądź w związku z konkursem, przechowujemy te dane przez 6 lat (z wyłączeniem informacji finansowych, które przetwarzamy przez 10 lat). Przechowujemy zapisy rozmów telefonicznych i nagrania z telewizji przemysłowej przez stosunkowo krótki okres, zgodnie z naszymi wewnętrznymi, stosowanymi od czasu do czasu procedurami zgodności.

 

PRZEKSZTAŁCENIA
W przypadku przekształceń, takich jak fuzja, przejęcie przez inną spółkę lub sprzedaż całości lub części naszych zasobów dane osobowe użytkownika najprawdopodobniej również będą należały do przekształcanych zasobów.

 

ZASADY I WARUNKI
Jeżeli użytkownik zdecyduje się odwiedzić nasze Witryny internetowe, jego wizyta i jakiekolwiek spory dotyczące zasad ochrony prywatności podlegają niniejszej Polityce prywatności i naszym Zasadom i warunkom, m.in. wyłączenie gwarancji, ograniczenie odpowiedzialności i rozstrzyganie sporów. Ewentualne pytania dotyczące korzystania przez nas z danych osobowych użytkownika należy kierować na adres e-mail gdpr@spacesworks.com.