Podmínky použití webové stránky.

Používáním nebo procházením tohoto webu („Web“) nebo kteréhokoli jiného webu („Webové stránky Skupiny“) skupiny IWG PLC („Skupina“) potvrzujete, že jste si přečetli tyto Podmínky použití, že jste jim porozuměli a že se jimi budete řídit stejně jako všemi příslušnými zákony a předpisy. Pokud nesouhlasíte, že se těmito Podmínkami použití budete řídit, nesmíte tento Web používat. Tyto Podmínky použití můžeme kdykoli bez předchozího upozornění změnit, takže doporučujeme, abyste tuto stránku pravidelně navštěvovali a seznamovali se s aktuální verzí Podmínek použití. Použitím tohoto Webu po zveřejnění případných změn potvrzujete, že změny přijímáte, bez ohledu na to, zda jste si je skutečně prostudovali.

 

Soukromí

Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů a Zásady používání souborů cookie, které se vaší návštěvy tohoto Webu rovněž týkají.

 

Obsah Webu

Veškeré materiály, které jsou součástí tohoto Webu, včetně obrázků, informací, dat, ilustrací, designů, ikon, fotografií, videoklipů, textů, softwaru, grafiky, skriptů, log a dalších materiálů (dále souhrnně jen „Obsah“), vlastní výhradně Skupina a/nebo poskytovatelé obsahu (ať už přímo, nebo nepřímo). Obsah je chráněn autorskými právy, ochrannými známkami, známkami služby, obchodními vzory a dalšími právy duševního vlastnictví a vlastnickými právy, jež vlastní Skupina. Veškerá práva, která Podmínky použití výslovně neudělují, jsou vyhrazena pro Skupinu.

 

Veškeré známky, loga a designy Skupiny použité na Webových stránkách Skupiny jsou ochranné známky či známky služby ve výhradním vlastnictví (ať už přímém, nebo nepřímém) Skupiny. Vám se neuděluje ani nepřiznává žádná licence ani žádné právo ve vztahu k těmto známkám, logům a designům ani žádné jiné vlastnické právo.

 

Veškeré ostatní ochranné známky a známky služeb, které se objevují na Webových stránkách Skupiny a které nevlastní Skupina, jsou majetkem příslušných vlastníků.

 

Používání Webu a omezení

Tento Web a jeho Obsah smíte používat výhradně k osobním, nekomerčním účelům. Jakékoli jiné užití Webu nebo Obsahu, včetně mimo jiné provádění úprav, odstranění, vymazání, přenosu, zveřejnění, distribuce, ukládání do vyrovnávací paměti na serveru proxy, nahrávání, vkládání, další distribuce, udělování dalších licencí, prodeje, duplikování, opětovné publikace nebo jakéhokoli jiného šíření bez výslovného písemného souhlasu Skupiny nebo vlastníka, je přísně zakázáno. Na Webu dále bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte používat žádné rámečky kolem log nebo ochranných známek Skupiny ani meta tagy nebo jiný skrytý text. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte na Web odkazovat. Používání jakýchkoli robotických nástrojů ke shromažďování a extrakci dat je výslovně zakázáno.

 

Pro své osobní použití si smíte prohlížet a vytisknout kopii Obsahu zobrazeného na Webu a stáhnout si kopii jakéhokoli Obsahu, který je určen ke stažení, Obsah ovšem nesmíte jakkoli měnit, mimo jiné nesmíte odstraňovat či upravovat jakákoli upozornění na autorská práva a jiné vlastnictví. Zkopírováním ani stažením materiálu na vás nepřechází práva, vlastnictví ani podíl na Obsahu. Informace uváděné na tomto Webu jsou zdarma a pouze pro informační účely a nezakládají obchodní ani profesní servisní vztah mezi vámi a Skupinou.

 

Chování na internetu

Souhlasíte, že Web budete používat pouze k zákonným účelům. Prostřednictvím Webu nesmíte vkládat ani přenášet žádné nezákonné, škodlivé, výhrůžné, urážlivé, obtěžující, hanlivé, vulgární, obscénní, znevažující, nenávistné materiály ani jakékoli jiné materiály, které by mohly být v rozporu s občanským či trestním právem. Smíme zveřejnit jakýkoli obsah nebo elektronickou komunikaci jakéhokoli druhu (včetně vašeho profilu, e-mailové adresy a dalších informací): (1) abychom vyhověli zákonným, regulačním

nebo vládním požadavkům, (2) pokud je zveřejnění nutné nebo vhodné z hlediska provozu Webu nebo (3) abychom ochránili majetková práva Skupiny, jejích dceřiných společností a vaše.

 

Přesnost informací

Skupina vynakládá přiměřené úsilí, aby uváděné informace byly přesné a aktuální. Nezaručuje ale, že veškeré informace obsažené na tomto Webu jsou vždy přesné, úplné, spolehlivé, aktuální nebo bezchybné ani že se na Webu nevyskytují viry. Nejsme odpovědni za žádné chyby ani opomenutí na tomto Webu. Ačkoli můžeme kdykoli a bez upozornění upravovat Obsah, provádět vylepšení Webu nebo opravovat případné chyby či opomenutí, nejsme povinni tak činit. Vynasnažíme se informace včas aktualizovat, ale za případné nepřesnosti neneseme odpovědnost. Jakékoli použití informací uvedených na tomto Webu je zcela na vaše riziko a Skupina nebude odpovědná za žádnou ztrátu dat, ušlý zisk nebo jakékoli jiné škody či ztráty vyplývající z používání tohoto Webu z vaší strany.

 

Odkazy na weby třetích stran

Odkazy na tomto Webu mohou odkazovat na služby nebo weby, které nekontroluje ani neprovozuje Skupina. Tyto odkazy uvádíme pouze pro vaše pohodlí a informaci. Odkazy neznamenají podporu daného webu nebo služby. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za jiné weby či služby. Pokud budete jakkoli používat jakýkoli web nebo službu, na které tento Web odkazuje, činíte tak zcela na své riziko.

 

Odmítnutí záruk a omezení odpovědnosti

SKUPINA TENTO WEB A JEHO OBSAH POSKYTUJE, „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“, BEZ JAKÝCHKOLI PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÝCH, NEBO ODVOZENÝCH. SKUPINA VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VŠECHNY VÝSLOVNÉ A ODVOZENÉ ZÁRUKY, VČETNĚ MIMO JINÉ ODVOZENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU, VLASTNICTVÍ A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. SKUPINA NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ VŮČI ŽÁDNÉ STRANĚ ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY, SANKČNÍ ŠKODY, KOMPENZAČNÍ ŠKODY, NÁHODNÉ, SPECIÁLNÍ, NÁSLEDNÉ ČI JINÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, ZTRÁTU DAT, PŘÍJMU NEBO ZISKU, ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU, PŘERUŠENÍ PROVOZU PODNIKU NEBO ZTRÁTU PROGRAMŮ ČI DAT, KTERÉ VZNIKNOU Z TOHOTO WEBU NEBO VE SPOJENÍ S NÍM ČI S JAKÝMKOLI WEBEM NEBO SLUŽBAMI, NA KTERÉ Z TOHO WEBU VEDE ODKAZ, NEBO S JEJICH KOPÍROVÁNÍM, ZOBRAZOVÁNÍM NEBO POUŽÍVÁNÍM, A TO BEZ OHLEDU NA PRÁVNÍ TEORII, NA NÍŽ BUDE PŘÍPADNÝ NÁROK ZALOŽEN, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA SKUPINA UPOZORNĚNA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD, VČETNĚ MIMO JINÉ ŠKOD VZNIKLÝCH KVŮLI CHYBĚ, OPOMENUTÍ, VIRU, PRODLEVĚ NEBO PŘERUŠENÍ FUNGOVÁNÍ ČI SLUŽBY BEZ OHLEDU NA DŮVOD. SKUPINA NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA ZTRÁTY ANI ŠKODY VZNIKLÉ NEBO JAKKOLI SOUVISEJÍCÍ S WEBOVÝMI STRÁNKAMI JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY NEBO JEJICH OBSAHEM PŘÍSTUPNÝM PROSTŘEDNICTVÍM ODKAZŮ NA TOMTO WEBU, VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM TOHOTO WEBU NEBO VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM JAKÉHOKOLI SOFTWAROVÉHO VYBAVENÍ VE SPOJENÍ S TÍMTO WEBEM.

 

Některé zákony nedovolují omezení odvozených záruk nebo vyloučení či omezení odpovědnosti za některé škody. Pokud se na vás tyto zákony vztahují, některá nebo všechna výše uvedená odmítnutí odpovědnosti, vyloučení nebo omezení nemusí platit; odpovědnost pak bude omezena v maximálním rozsahu, který zákon připouští.

 

Odškodnění

Souhlasíte, že Skupinu odškodníte a zbavíte odpovědnosti v souvislosti s jakýmikoli nároky, žalobami, požadavky, ztrátami nebo náhradami škod třetích stran (včetně palmáre a nákladů na právní zastoupení), které vzniknou na základě vašeho porušení těchto Podmínek použití, používání tohoto Webu nebo porušení jakýchkoli práv třetích stran nebo v souvislosti s ním.

 

Náprava porušení

Skupina si vyhrazuje právo domáhat se za porušení těchto Podmínek použití veškerých náprav, které jsou dostupné podle zákona a práva ekvity, včetně mimo jiné práva na zablokování přístupu z konkrétní IP adresy.

 

Zpětná vazba a další návrhy

Veškerá zpětná vazba, nápady a jiné návrhy, které odešlete prostřednictvím tohoto Webu, budou považovány za nedůvěrné a nechráněné informace a Skupina je může zveřejnit nebo použít k jakémukoli účelu, aniž by byla povinna poskytnout vám jakoukoli odměnu. S veškerými osobními údaji poskytnutými Skupině se bude nakládat v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

 

Rozhodné právo

Tento Web a Obsah jsou zobrazovány výhradně za účelem propagace služeb Skupiny. Tento Web řídí a provozuje Skupina ze svých kanceláří ve Švýcarsku. Jste zodpovědní za dodržování zákonů jurisdikce, ve které tento Web používáte, a souhlasíte, že k informacím na tomto Webu nebudete přistupovat v rozporu s těmito zákony ani je tak nebudete využívat. Tyto Podmínky použití a používání tohoto Webu z vaší strany podléhají hmotnému právu Švýcarska, s výjimkami, jež stanovují švýcarská pravidla pro kolizi právních norem a mezinárodní smlouvy, zejména Vídeňská úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z 11. dubna 1980. Pokud nebudeme uplatňovat některá práva podle těchto Podmínek použití, nebude to znamenat vzdání se jakýchkoli ustanovení těchto Podmínek použití.

 

Řešení sporů

S výhradou následujícího ustanovení platí, že veškeré spory či rozpory související s těmito Podmínkami použití nebo s tímto Webem se budou řešit v rozhodčím řízení. Rozhodnutí rozhodců bude pro smluvní strany závazné. V maximálním rozsahu, který platné zákony připouštějí, se žádné rozhodčí řízení nebude spojovat s jiným rozhodčím řízením zahrnujícím jakoukoli jinou stranu, pro niž platí tyto Podmínky použití, ať formou skupinového rozhodčího řízení, nebo jinak.

 

Pouze pro USA: Jakékoli nároky nebo spory související s těmito Podmínkami použití nebo s tímto Webem (s výjimkou nápravného opatření, o které požádá Skupina) ve Spojených státech amerických budou urovnány v rozhodčím řízení v souladu s aktuálními pravidly Americké arbitrážní asociace. Rozhodčí řízení se bude konat v Dallasu ve státě Texas. Rozhodnutí rozhodců bude pro smluvní strany závazné. V maximálním rozsahu, který platné zákony připouštějí, se žádné rozhodčí řízení nebude spojovat s jiným rozhodčím řízením zahrnujícím jakoukoli jinou stranu, pro niž platí tyto Podmínky použití, ať formou skupinového rozhodčího řízení, nebo jinak.

 

Různé

Pokud bude některé ustanovení těchto Podmínek použití shledáno neplatným nebo nevynutitelným, nebude to mít vliv na zbývající ustanovení těchto Podmínek použití. Bez ohledu na jakákoli nařízení nebo zákony, které stanoví jinak, musí být jakýkoli nárok nebo důvod žaloby, jenž vznikne z používání tohoto Webu nebo v souvislosti s ním nebo podle těchto Podmínek použití, vznesen do jednoho (1) roku poté, co tento nárok nebo důvod žaloby vznikl, jinak bude navždy promlčen. Nadpisy jednotlivých částí v těchto Podmínkách použití slouží pouze pro orientaci v textu.

 

Kontakt

V případě jakýchkoli otázek ohledně tohoto Webu nám prosím pošlete e-mailovou zprávu na adresu webmaster@spacesworks.com.

 

Podrobnosti o vlastnictví Webu

Tento Web je webovou stránkou společnosti Pathway IP II GmbH (člen Skupiny) a o obsahu tohoto Webu rozhoduje výhradně společnost Pathway IP II GmbH. Společnost Pathway IP II GmbH je registrována ve Švýcarsku pod číslem CHE-269.357.217 a sídlí na adrese Dammstrasse 19, CH-6300, Zug, Švýcarsko.