Để mở rộng mạng lưới của mình, bạn chỉ cần quay sang bắt chuyện với mọi người.