6 teknologiske megatrender som endrer fremtiden

megatendência tecnológica

Det har virkelig vært en dramatisk utvikling innen digital teknologi de siste årene, og følgene er store. Ingen kan forstå rekkevidden av alle endringene denne utviklingen vil føre med seg, og verken de fleste folk, bedrifter, statsledere eller samfunnet som en helhet, er forberedt på eller har kunnskap om endringene som kommer.

Dette var bakgrunnen for den nye rapporten Deep Shift: Technology Tipping Points and Societal Impact(teknologiske vippepunkter og samfunnspåvirkningene) som nylig ble utgitt av Verdens økonomiske forum. Denne er en del av arbeidet som forumets såkalte Global Agenda Council (et nettverk av arbeidsgrupper) gjør på fremtiden til software og samfunn.

De teknologibaserte forandringene som er nevnt i rapporten, viser i bunn og grunn to ting: 1. Digital tilkobling for alle, til alt, overalt og alltid.2. Verktøy for analysering og bruk av digitale data på nye måter. Rapporten grupperer de 21 drøftede endringene i seks megatrend-kategorier:

Mennesket og internett

Måten mennesker kobles til hverandre, informasjon og verden rundt seg på, forandres grunnet en kombinasjon av teknologier. Teknologi vi kan ikle oss og implantere vil øke folks digitale tilstedeværelse og gjøre dem i stand til å omgås hverandre og gjenstander på nye måter.

Databehandling, kommunikasjon og lagring overalt

Den raske reduksjonen i pris og størrelse på databehandling og tilkoblingsteknologi står bak en eksponentiell vekst i den potensielle tilgangen til og utnyttelsen av internett. Dette vil føre til at allestedsnærværende datakraft blir tilgjengelig, slik at alle kan ha en superdatamaskin i lommen med omtrent ubegrenset med lagringsplass.

Tingenes internett

Mindre, billigere og smartere sensorer blir innført i privathjem, klær og tilbehør, byer og transport- og energinett så vel som i produksjonsprosesser.

Kunstig intelligens og stordata

Eksponentiell digitalisering skaper usedvanlig mye mer data – om alt og alle. Samtidig blir programvare hele tiden i stand til å løse stadig mer avanserte problemer, og evnen som programvaren har til å lære og utvikle seg, forbedres raskt. Dette er tuftet på fremveksten av stordata som medvirkende beslutningstaker, og påvirkningen kunstig intelligens og robotikk begynner å få på beslutningsprosesser og arbeidsplasser.

Delingsøkonomien og distribuert tillit

Internett står bak en endring mot nettverks- og plattformbaserte sosiale- og økonomiske modeller. Aktiva kan deles, og dette skaper ikke bare ny kapasitet, men også helt nye forretningsmodeller og muligheter for sosial selvorganisering. Den nye blokkjede-teknologien erstatter nødvendigheten av tredjepart for å få tillit til å foreta økonomiske transaksjoner, avtaleinngåelser og stemmegivning.

3D-printing

Fysiske objekter blir printet av råmateriale ved additiv tilvirkning / 3D-printing; en prosess som endrer den industrielle produksjonen, gjør oss i stand til å printe produkter hjemme, og skaper flere helsemuligheter.

Hva innebærer alt dette?

Disse trendene vil i stor grad påvirke hvordan enkeltmennesker lever livene sine, hvordan virksomheter drives, hvordan menneskegrupper opptrer og hvordan vi styrer oss selv. Programvare driver vår verden og gir oss flere muligheter, og samtidig tar alt mindre plass og vi blir mer aggregerte i forhold til det vi får tilgang til og hva vi kan analysere. Dette kan åpne for tilgang til utallige tjenester fra og mellom enkeltmennesker og organisasjoner av alle slag; fra bedrifter til ideelle og statlige, men det bebuder også store endringer som kan være vanskelige å absorbere i både fart og størrelse.

Potensialet er enormt. Forestill deg fordelene ved å ha tilgang til alle de tjenestene, fysiske gjenstandene og verktøyene du ønsker, akkurat når og der du trenger det, uavhengig av enhet. Eller å være i stand til å forutse et alvorlig helseproblem før det inntreffer, og å få nødvendig legehjelp eller et organ nøyaktig framstilt for deg, uansett hvor du befinner deg. Disse endringene vil ikke komme over natten, men de er langt på vei mot realisering, og de fleste av oss er ikke en gang klar over det. Potensialet for demokratisering og åpenhet er stort.

Hvilke utfordringene er det?

Samtidig er dette foruroligende. Vil privatlivet vårt kunne være tilfredsstillende når det skapes data av absolutt alt? Hvordan kan vi beskytte immaterielle rettigheter på en tilfredsstillende måte og sikre finansielle opplysninger når nesten alt blir tilgjengelig via internett? Når arbeidslivet endres, og kanskje til og med blir overflødig for mange, hva vil da skje med egenverdet og enkeltmenneskets plass i og bidrag til samfunnet – dette som mennesker har funnet via arbeid gjennom store deler av historien?

Det er også en stor utfordring å lose seg igjennom disse endringene. De individuelle, organisatoriske, statlige og samfunnsmessige tilpasningene er ikke trivielle, og virkningen av disse tilpasningene vil være til å ta og føle på for alle. Det er vanskelig å spå hastigheten på de ulike aspektene ved overgangen, men det er ikke vanskelig å se at verden vil fungere ganske annerledes om 10–15 år. For å være forberedt på hvordan vi skal forholde oss til endringene, må vi være bevisste disse endringene som kommer, og vi må ha noe forståelse for rekkevidden av dem. Denne rapporten er en start på bevisstgjøringen.

Er du interessert i å finne ut mer? Her kan du lese originalen.

Av Hans Brechbuhl.

...
Del denne artikkelen
Slik blir vanene dine et hinder for produktiviteten Les nå Slik blir vanene dine et hinder for produktiviteten